Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi (Bu metinde “Enerjicell” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Enerjicell tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Enerjicell’in koruması altındadır. Enerjicell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Enerjicell tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Enerjicell tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Enerjicell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, ehliyet bilgileri, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası ve e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, elektrik sayacı bilgileri, sözleşme numarası, abonelik tipi, sayaç bilgisi, abonelik grubu ve abonelik durumunu ifade etmektedir.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, hizmet tüketimine ait bilgiler ile satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Ödeme ve Banka Bilgileri: Bu veri kategorisi kredi kartı ve banka kartı dahil olmak üzere ödeme bilgilerinizi geçmiş dönem de dahil ödeme performansını ifade etmektedir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, hizmetlerin kullanımı, web sitemiz veya mobil uygulama kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Enerjicell ile paylaşılabilmektedir.

Enerjicell her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet tüketimine ait bilgiler ve ödeme, banka bilgileriniz işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; kullanılan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, hizmetlere ilişkin kampanyalara dair hususlarda bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet tüketimine ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.
Enerjicell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması kullanılan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,
 • Hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;
 • Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik tedarik hizmetinin sunulması ve elektrik tedarik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet tüketimine ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacına uygun olarak; hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikayet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Enerjicell’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,
 • Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,

amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet tüketimine ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması durumunda:

Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, hizmet tüketime ait bilgiler, ödeme, banka bilgileriniz işlenmektedir:

 • Hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Enerjicell, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) grup şirketleri ile Enerjicell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Hizmetlerin sunulması, tanıtılması veya mevzuat gerektirdiği için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına,
 • Sigorta şirketleri, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., Türkiye İstatistik Kurumu, belediyeler, TRT, dağıtım şirketlerine,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar, hizmet alınan firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Enerjicell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Enerjicell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu (Form) cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcellenerji@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,
 • Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak “Turkcell Enerji Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Enerjicell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Enerjicell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Enerjicell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.enerjicell.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.